Algemene voorwaarden


Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden Heymotion 3.0 GCV (hierna HEYMOTION)

maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Lindestraat 10 – BTW nr. BE0641.824.353

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1. Deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen HEYMOTION en haar klanten, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.

1.2. HEYMOTION behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de afnemer.

1.3. Door het louter plaatsen van een bestelling bevestigt de afnemer voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden en ze als contractvoorwaarden met betrekking tot zijn bestelling te hebben aanvaard.

1.4. Het feit dat HEYMOTION zich op een bepaald ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking, zelfs gedeeltelijk, om zich in de toekomst op deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden te beroepen. HEYMOTION zal enkel verzaken aan deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden door een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van HEYMOTION.

1.5. Deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door HEYMOTION van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

1.6. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

1.7. De klant aanvaardt dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee geldige overeenkomsten tot stand kan komen.

Artikel 2 – Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Prijsoffertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en gelden gedurende 30 dagen vanaf de datum waarop zij werden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.2. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.3. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig nadat zij schriftelijk door HEYMOTION zijn bevestigd.

2.4. Behoudens in de gevallen zoals voorzien in Artikel 9 -van deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden, dient elke annulering door de klant schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door HEYMOTION. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van het niet-uitgevoerd deel van de bestelling of de prestaties, tenzij HEYMOTION een hogere schade aantoont.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. De diensten van HEYMOTION worden verstrekt door een zaakvoerder of een aangestelde.

3.2. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor HEYMOTION, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.3. De klant bezorgt tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst zoals haar wordt gevraagd door HEYMOTION. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft HEYMOTION het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.4. Deelleveringen en/of —uitvoeringen zijn toegelaten. HEYMOTION behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of —uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 – Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte vermelde tarieven en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van schriftelijk overeengekomen afwijkingen.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders wordt voorzien.

4.3. Behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen worden, bij overeenkomsten die langer dan 1 jaar duren, de gehanteerde tarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Alle betalingen dienen te worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van HEYMOTION.

5.2. Facturen zijn te betalen binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf facturatiedatum, tenzij anders schriftelijk bedongen. Elke factuur waarvan het bedrag niet op de vervaldag is vereffend wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 1000,00. Bovendien is van rechtswege een verwijl interest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de voormelde betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft HEYMOTION het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Betwistingen omtrent een factuur dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na kennisname van de factuur per aangetekend schrijven aan HEYMOTION kenbaar gemaakt te worden. Zo niet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Artikel 6 – Betaling via KMO-portefeuille

6.1. HEYMOTION is een erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille. KMO’s gevestigd in Vlaanderen kunnen bijgevolg genieten van een subsidiëring van de Vlaamse Overheid wanneer zij gebruik maken van bepaalde diensten aangeboden door HEYMOTION.

6.2. In het geval dat de klant gebruik wenst te maken van de subsidiëring via KMO-portefeuille, dient de klant onmiddellijk na ontvangst van de factuur, de aanvraag van de KMO-portefeuille te doen.

6.3. Het BTW-bedrag dient onmiddellijk te worden overgeschreven op het rekeningnummer van HEYMOTION, zoals vermeld staat op het factuur.

6.4. De klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren.

6.5. De klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring. Bij het niet verkrijgen van eerder aangekondigde subsidiëring, om welke reden ook, zijn de facturen van HEYMOTION integraal te betalen door de klant.

Artikel 7 – Overmacht

7.1. Indien HEYMOTION een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij vervoermateriaal, enz., heeft HEYMOTION het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

7.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van HEYMOTION opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht om prestaties te leveren en haar opdrachten uit te voeren zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

7.3. Indien HEYMOTION bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is HEYMOTION gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Alle klachten in verband met de kwaliteit van de door HEYMOTION geleverde diensten moeten, op straffe van verval, bij aangetekend schrijven aan HEYMOTION worden gemeld, en dit binnen acht (8) kalenderdagen nadat de klant kennis nam (of moest hebben) van de aan de grondslag liggende feiten.

8.2. HEYMOTION is niet aansprakelijk voor vertragingen in de leveringen, noch voor tekortkomingen indien deze laatste te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten haar wil, zoals tekorten in de levering van gegevens afkomstig van broninstanties, tijdelijke onbeschikbaarheid van de telecommunicatie-infrastructuur of overmacht, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar waren.

8.3. HEYMOTION is enkel aansprakelijk voor de schade die uitsluitend voortvloeit uit haar eigen opzettelijke of zware fout. HEYMOTION, met inbegrip van haar aangestelden, is in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, algemeen of specifiek, van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, verlies van contracten of gebruiksderving, die door de klant of enige andere derde wordt geleden. De aansprakelijkheid van HEYMOTION zal in elk geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de waarde van de dienst.

Artikel 9 – Herroepingsrecht van de consument

9.1. In het geval de overeenkomst tot stand komt zoals bepaald in art. I.8, 15° van het Wetboek van economische recht (“overeenkomst op afstand”), heeft de klant-consument zoals omschreven in art. Art. I.1, 2° van het Wetboek van economisch recht, zonder opgave te moeten doen van de redenen hiervoor, de mogelijkheid om binnen de 14 dagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, af te zien van deze overeenkomst.

9.2. De klant zal zijn wil om de overeenkomst te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) meedelen aan HEYMOTION. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.3. Indien de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment werden gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door HEYMOTION geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat HEYMOTION op de hoogte werd gesteld van de beslissing tot herroeping. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 10 – Overdracht van rechten

10.1. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van HEYMOTION. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

10.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met HEYMOTION afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HEYMOTION. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

10.3. HEYMOTION kan haar rechten of plichten uit de overeenkomst met de klant ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

11.1. Door de aangeboden dienst te bestellen bij HEYMOTION, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens en dat deze verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de diensten. Deze verwerking gebeurt voor voorafbepaalde doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, het verbeteren van de gebruikerservaring, marketing, reclame en elk ander doeleinde dat niet onverenigbaar is met de hiervoor genoemde doeleinden.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard. De gegevens worden bewaard voor een periode van twee jaar.

11.2. Behoudens de gevallen van overdracht conform art.10.3 van deze Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden, zal HEYMOTION geen persoonsgegevens overmaken aan derden zonder dat de klant hier uitdrukkelijk mee instemt.

11.3. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid in machine leesbare, gangbare vorm en beperking van de verwerking van de gegevens. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden.

11.4. Voor verdere vragen aangaande dit artikel kan elke belanghebbende terecht bij de zaakvoerder van HEYMOTION.

11.5. Voor de formulering van klachten dienaangaande wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Artikel 12 – Geschillenregeling

12.1. Het Belgisch recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht is van toepassing.

12.2. Iedere betwisting die verband houdt met deze overeenkomst, haar interpretatie of uitvoering valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van HEYMOTION, of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van HEYMOTION.